2 – مشاوره و نظارت شرکت مادر تخصصی تولید نیرو برق حرارتی زاهدان

2 – مشاوره و نظارت شرکت مادر تخصصی تولید نیرو برق حرارتی زاهدان

خدمات مشاوره تهیه اسناد مناقصه تا انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت بازسازی قطعات داغ واحد های گازی V94.2 و نظارت بر انجام پروژه های بازسازی